Oddělení kojenců a batolat   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
matousova@detskecentrumdk.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
zástupce ředitelky
Mgr. Hana Tomášková
tel: 499 620 073, 725 974 939
tomaskova@detskecentrumdk.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová (mateřská dovolená)

vedoucí pracovnice přímé péče
Lenka Kopsová, DiS.
kopsova@detskecentrumdk.cz
tel: 731 441 271

psycholožka ZDVOP
Mgr. Lenka Mikesková
mikeskova@detskecentrumdk.cz
Dohody o výkonu pěstounské péče


Stížnosti – upravuje postupy pro podávání a vyřizování stížností


Od 30.5.2014 má dětské centrum pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a k poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Jako zařízení s dlouholetou zkušeností s péčí o malé děti nabízíme pěstounským rodinám i převzatým dětem doprovázení a zajišťování odborných služeb a zázemí tak, jak uvádí zákon. Praxe ukazuje, že je třeba zajistit pro pěstouny na přechodnou dobu kvalifikovaný servis, dobře dostupný a začleněný do odborné sítě služeb. Samozřejmě dveře otevřené mají i klasičtí dlouhodobí pěstouni.

Poslání

 • Zajistit ochranu a pomoc dítěti v nouzi nebo v krizi, zejména jsou-li ohrožena jeho základní práva, a to doprovázením a podporou jeho pěstounů.
 • Pomáhat dětem a jejich rodinám při řešení situace, která vedla k umístění dítěte do pěstounské péče.

Cíle

a) pro práci s dětmi:
 • Spolupracovat s rodinou a s příslušným OSPOD (případně s dalšími orgány a organizacemi) umístěného dítěte na tom, aby jeho pobyt v pěstounské péči na přechodnou dobu byl co nejkratší.
 • Podílet se na hledání stabilního řešení pro umístěné dítě, tak aby dítě mohlo odejít z pěstounské péče na přechodnou dobu:

  1) přednostně do své původní rodiny,
  2) do náhradní rodiny,
  3) nebo do jiného zařízení.

 • Zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v pěstounské péči s biologickou rodinou. Četnost kontaktů vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte.
 • Vyhodnotit potřeby přijatého dítěte.

b) pro práci s pěstouny:
 • Podílet se na hledání stabilního řešení pro umístěné dítě, tak aby jeho pobyt v pěstounské péči na přechodnou dobu byl co nejkratší.
 • Pomáhat pěstounům při řešení obtížných situací, se kterými se při výkonu pěstounské péče setkávají.
 • Vyhodnotit potřeby pěstounů po přijetí dítěte, zmapovat silné a slabé stránky pěstounské rodiny, zaměřit se na potřeby v oblastech specifických pro NRP.

c) pro organizaci a zaměstnance:
 • Školit a dovzdělávat zaměstnance poskytující sociálně-právní ochranu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami podle § 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona.
 • Nastavit systém supervize pro zaměstnance dle standardu 8 Profesní rozvoj zaměstnanců.

Cílová skupina

 • Osoby pečující nebo osoby v evidenci (dále jen pěstoun, případně pěstoun na přechodnou dobu) v rámci Královéhradeckého kraje.
 • Dítě ve věku 0-18 let svěřené do náhradní rodinné péče.
 • Do širší cílové skupiny spadá každé dítě, jelikož podle § 8 o SPOD má každá pověřená osoba povinnost poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“, byť tato pomoc může spočívat například pouze ve zprostředkování informace orgánu sociálně-právní ochrany.

Zásady činnosti

 • Doprovázející pracovníci postupují v souladu s etickým kodexem zaměstnanců.
 • Jednáme vždy otevřeně ve vztahu k dětem a jejich rodinám.
 • Nasloucháme přáním dětí a jejich rodin nebo osob blízkých.
 • Informujeme včas a dostatečně děti i rodiny nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech.
 • Plníme individuální potřeby jednotlivých dětí.
 • Budujeme prostředí vzájemné důvěry.
 • Spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství.
 • Práce s dítětem a rodinou vychází z individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD), který zpracovává příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou