Okamžitá pomoc   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Mgr. Iveta Štěpánková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Šestáková
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)


Vnitřní řád – upravuje základní ustanovení, práva a povinnosti dětí

Návštěvní řád – upravuje kontakty rodičů a blízkých osob s dítětem

Stížnosti – upravuje postupy pro podávání a vyřizování stížností

Práva ředitele ZDVOP

Poslání

 • Zajistit ochranu a pomoc dítěti v nouzi nebo v krizi, zejména jsou-li ohrožena jeho základní práva, a to formou dočasného pobytu po dobu nezbytně nutnou.
 • Pomáhat dětem a jejich rodinám při řešení situace, která vedla k umístění dítěte do zařízení.

Cíle

a) pro práci s dětmi:
 • Spolupracovat s rodinou a s příslušným OSPOD (případně s dalšími orgány a organizacemi) umístěného dítěte na tom, aby jeho pobyt ve ZDVOP byl co nejkratší.
 • Podílet se na hledání stabilního řešení pro umístěné dítě, tak aby dítě mohlo odejít ze zařízení:
  • přednostně do své původní rodiny,
  • do náhradní rodiny,
  • nebo do jiného zařízení.

 • Kvalitní zajišťování všech potřeb umístěného dítěte, jako je například stravování, ošacení, vzdělávání, trávení volného času, zdravotní péče, psychologická a poradenská pomoc.
 • Zajištění rozvoje schopností a dovedností dítěte.
  • rozvíjet a prohlubovat to, co dítě umí,
  • rozvíjet nové dovednosti a schopnosti, které by dítě mělo umět přiměřeně ke svému věku a mentální vyspělosti.

 • Maximální podpora vztahů a kontaktů s blízkými osobami, včetně eventuálního zajištění dopravy za rodiči v mimořádných situacích – např. dlouhodobá hospitalizace rodiče v nemocnici nebo návštěva rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody. Vždy se bude brát zřetel na věk, mentální vyspělost a zdravotní stav dítěte.


b) pro organizaci a zaměstnance:
 • Školit a dovzdělávat zaměstnance přímé péče v práci s dětmi.


Cílová skupina

 • děti ve věku 0 – 18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li ohroženy závažným způsobem jejich základní práva.
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně tedy také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.
 • služba není určena dětem:
  • s těžkými poruchami chování,
  • dětem závislým na návykových látkách,
  • dětem s nekompenzovanou psychiatrickou poruchou.

To znamená, že pokud jsou tyto skutečnosti známy, nelze takové dítě do zařízení přijmout a pokud se tyto skutečnosti zjistí, je potřeba spolupracovat s rodiči a hledat jiné vhodné zařízení pro dané dítě. Tyto podmínky jsou nutné z důvodu bezpečnosti přijímaných dětí a z důvodů odbornosti personálu.

Zásady činnosti

 • Na kapacitu 16 dětí jsou k dispozici 4 byty. Děti jsou rozvrstvené dle věku, v případě sourozeneckých skupin jsou sourozenci umístěni pohromadě.
 • Jednáme vždy otevřeně ve vtahu k dětem a jejich rodinám.
 • Nasloucháme přáním dětí a jejich rodinám nebo osob blízkých.
 • Informujeme včas a dostatečně děti i rodiny nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech.
  „Můžeš se kdykoliv zeptat na to, co ti není jasné, nebo co potřebuješ vědět.“
 • Plníme individuální potřeby jednotlivých dětí.
 • Zapojujeme děti do rozhodování o svém životě s ohledem na jejich rozumovou vyspělost.
  „Řekni bez obav, co bys chtěl a společně budeme hledat řešení.“
 • Budujeme prostředí vzájemné důvěry.
  „Pokud nejsi spokojen, můžeš to otevřeně sdělit a budeme se tím zabývat.“Kapacita zařízení je 16 míst.
Dítě může být umístěno do ZDVOP:
 • na základě rozhodnutí soudu na dobu uvedenou v rozhodnutí
 • na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností max. na 6 měsíců
 • na žádost zákonného zástupce max. na 3 měsíce (při opakované žádosti pouze s předchozím souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností na další 3 měsíce)
 • na žádost dítěte max. na 6 měsíců.

Platba za pobyt dítěte ve ZDVOP činí max. 1,6 násobek životního minima dítěte, výši stanovuje ředitelka zařízení buď ve správním řízení, nebo v dohodě o přijetí (záleží, na jakém právním podkladě je dítě ve ZDVOP umístěno).

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

formuláře ke stažení:dotazníky:

Dotazník pro dítě

Dotazník pro ospod

Dotazník pro zákonné zástupce

Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou